Legislatie

Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare. -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925

 

Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24.01.2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625

 

HCGMB nr. 261/18.06.2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București - http://91.212.70.22/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=41301 

 

Legea nr.120/04.05.2006 a monumentelor de for public - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71534 

 

Legea nr.422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761 

 

OG nr.10/27.01.2016 privind modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175401 

 

OG nr. 68/26.08.1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, aprobată prin Legea nr. 41/24.05.1995, modificată și completată prin OG nr. 24/21.08.1997, aprobată prin Legea nr.56/04.03.1998 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4271 

 

Legea nr.182/25.10.2000 republicată privind protejarea patrimoniului cultural național mobil - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761 

 

Legea nr. 176/ 01.09.2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților            publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924 

 

HG nr. 387/02.04.2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a Municipiului București și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43032

 

 

OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99863.  

 

HG nr. 583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016–2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public  - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123 

 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale- http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527 

 

Legea nr. 82/1991- Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576 

 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954 

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667 

 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009 

 

 LEGE nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680 

 

  LEGE Nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182744 

 

OMFP nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67474

 

Ordin 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar  - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160210 

 

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41403 

 

OSSG nr. 600/2018 privind aprobarea controlului intern managerial al entităților publice - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317